Podmínky ochrany osobních údajů

Firma: Lenka Molková
IČO: 03492656
Sídlo: Třebichovice 45, 27306, Třebichovice
E-mail: ahoj@stickea.cz
Tel.: +420739609547

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) uschovává a zpracovává následující osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště (dodací i fakturační adresa), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům, vyjma smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány ke shora uvedenému účelu po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V rámci zpracování osobních údajů má kupující i následující práva:
* právo požadovat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, právo požadovat bližší informace o takovém zpracování a v případě, že naznáte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nepřesně, požadovat jejich opravu, právo na přístup k údajům a pořizovat si kopie, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu;
* právo žádat výmaz osobních údajů při splnění podmínek článku 17 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů chtějí upravit některá svá práva a povinnosti (dále jen ,,GDPR“);
* právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů za splnění podmínek obsažených v čl. 18 GDPR,
* právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, pokud je zpracování prováděno na základě učiněného souhlasu,
* v případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, právo podat stížnost dozorovému úřadu pro Českou republiku, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.